het wad bij zwartehaan

De Gemeente het Bildt ligt in de noordwesthoek van Friesland, de z.g. Friese kleibouwstreek.
Sint Annaparochie is de hoofdplaats van het Bildt.
Ten noorden grenst de gemeente het Bildt aan de Waddenzee en aan de
oost-, zuid- en westgrens liggen de gemeenten Ferwerderadeel, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Franekeradeel.
Op korte afstand liggen de plaatsen, Harlingen, Franeker en Leeuwarden.
Waar de inwoners van het Bildt nu wonen was vroeger de Middelzee.
Het was Hertog Georg van Saksen die na onderhandelen met vier Hollandse edelen : Thomas Beuckelaar, de gebroeders Jacob, Floris en Dirk van Wijngaarden, een overeenkomst sloot om het eerste stuk van het huidige Bildt te bedijken.
In 1505 was het werk gereed. Al spoedig ontstonden er drie nederzettingen, te weten Wijngaarden, Altoena en Kijfhoek. Deze namen ontstonden doordat de arbeiders die het land bedijkten, de nieuwe nederzettingen noemden naar de streek of het dorp waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen.
Later kregen deze nederzettingen eigen kerkjes, die werden gewijd aan St.-Jacobus, St.-Anna en Onze Lieve Vrouwe. Enige tijd daarna zijn de oorspronkelijke namen van de nederzettingen veranderd in: St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie en Vrouwenparochie.
Door de komst van veel 'Hollandse' arbeiders ontwikkelde zich een geheel eigen taal. Deze taal die de 'Bildts Taal' wordt genoemd is een mengvorm van het Hollands en Fries. Tot op de dag van vandaag wordt het Bildts naast het Fries en het Nederlands als voertaal gebruikt.
In 1600 werd het 'Nieuw Bildt' in gepolderd en in 1715 polderde men opnieuw een stuk aangeslibd land in, te weten de Bildtpollen. slikwerker In drie eeuwen tijd werd de totale bedijking van de huidige gemeente gerealiseerd. Een geweldige klus als men bedenkt dat dit werk met schep en kruiwagen moest gebeuren. Het standbeeld 'De Slikwerker' bij Zwarte Haan aan de Waddenkust is een eerbetoon aan al deze noeste werkers.
De laatste grote gebiedsuitbreiding van het Bildt vond plaats in 1984 , niet door inpoldering maar door de gemeentelijke herindeling van Friesland.
Sinds 1 januari 1984 bestaat de gemeente het Bildt uit de kernen St Annaparochie, St Jacobiparochie, Vrouwenparochie, Oudebildtzijl, Westhoek en Minnertsga.
Thans is het een gemeente van ongeveer 10.000 inwoners met een bijzonder goed voorzienings nivo. De reistijd naar Leeuwarden is via de S10 maar tien minuten. Elk dorp heeft ondermeer goede winkel-, sport- en sociaal kulturele voorzieningen. Zo zijn er ten behoeve van de sport vele sportvelden met voetbalakkomodaties, ijsbanen, kaatsterreinen, tennisbanen, gymnastieklokalen, sporthal, overdektzwembad, polsstokverspringterrein, manege en enkele voor multifunktioneel sportgebruik.
Ook voor sociaal kulturele voorzieningen is ruimschoots gezorgd. Zo treft men aan: klub- en buurthuis akkommodaties, sociëteiten, peuterspeelzalen, bibliotheken, koncertruimten, verenigingsgebouwen, een muziekschool enz enz.
Voldoende aanwezig zijn ook scholen voor basis en middelbaar onderwijs.

Kortom een gemeente waar het goed toeven is!

bildtse vlag

Deze tekst is overgenomen uit de informatiegids Gemeente Het Bildt van 1992.